توجه بفرمایید که دریافت مشخصات متقاضیان همکاری ، هیچگونه تعهدی را برای این درمانگاه ایجاد ننموده و صرفا در مواقع نیاز از میان واجدین شرایط ، دعوت لازم برای طی مراحل به کارگیری به عمل خواهد آمد .
در حال بارگیری